Gedan

Seigan

Dai jodan

Hasso no kamae.

Chudan (Ichi no kamae)

Kasumi

Batto